Algemene Aankoopvoorwaarden

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen partijen met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

 1. Ondanks tegenstrijdige bepaling voorkomend in de bestelbonnen, contracten of andere documenten van onzentwege worden de bestellingen enkel afgesloten onder de hiernavermelde voorwaarden, tenzij de documenten bijzondere voorwaarden inhoudt die dan ook expliciet op het document worden vermeld. Deze bijzondere voorwaarden gelden dan enkel voor die specifieke bestelling en mogen niet als algemeen worden aanvaard. Verbale akkoorden worden niet aanvaard.
 2. De aankoper heeft het recht om de leveringstermijn van een bestelling te wijzigen mits hij de leverancier hiervan onmiddellijk op de hoogte brengt en de wijziging(en) schriftelijk kenbaar maakt.
 3. De verzending en het vervoer zijn voor rekening en risico van de leverancier. Indien verzendingskosten ten laste worden gelegd aan de aankoper dan moet dit voorafgaandelijk schriftelijk bevestigd zijn door de aankoper. Alle leveringen moeten verzonden worden aan het leveringsadres zoals vermeld in de bestelling. Alle leveringen worden geacht plaats te vinden binnen de normale openingsuren van het bedrijf.
 4. De verpakking is ten laste van de leverancier. De verpakking moet aangepast zijn aan het transport en moet conform zijn met de van kracht zijnde reglementen. De verpakking moet elke vorm van beschadiging tijdens het transport vermijden. Indien de verpakking een waarde vertegenwoordigt dan zal zij op aanvraag aan de leverancier worden teruggezonden zonder kosten van onzentwege.
 5. De leveringstermijnen zoals vermeld op de bestelling dienen stipt nageleefd te worden op straffe van een boete gelijk aan vijf percent van de waarde van de aangekochte goederen te betalen binnen de vijftien dagen na het verstrijken van de termijn en zonder voorafgaande ingebrekestelling. In geval van vertraging behouden wij ons het recht voor om de bestelling nietig te verklaren en een schadevergoeding te eisen ten bedrage van vijf percent van de waarde van de aangekochte goederen te betalen binnen de vijftien dagen na het verstrijken van de termijn en zonder voorafgaande ingebrekestelling. Enkel een voorafgaand akkoord van onzentwege kan een afwijking van de voorziene termijnen mogelijk maken.
 6. De leverancier verklaart ons te vrijwaren voor alle mogelijke klachten en/of vorderingen vanwege de aangeboden of geleverde goederen.
 7. De goederen worden ontvangen op het leveringsadres. Tekenen van ontvangst houdt niet in dat wij de goederen goedkeuren. Het materieel moet overeenkomstig het KB van 20 juni 1975 in overeenstemming zijn met de wetten en reglementen van veiligheid en hygiëne. Alle documenten en informatie hieromtrent moeten bijgevoegd worden bij de levering. Goederen die niet voor ontvangst getekend worden, kunnen niet aanvaard worden.
 8. Wij behouden ons het recht om alle goederen te weigeren die niet uitgevoerd worden volgens de voorziene voorwaarden en om ze terug op te zenden op kosten van de leverancier. Tijdelijke opslag van geweigerde goederen kunnen niet aanzien worden als goedkeuring en aanvaarding; het risico en kost van deze opslag is ten laste van de leverancier.
 9. Wij behouden ons het recht om goederen die niet conform zijn met de bestelde kwaliteit terug te zenden op kosten van de leverancier. Bij afwijkingen worden enkel de door ons vastgestelde gewichten aanvaard. Het staat de leverancier vrij om deze ter plaatse te komen vaststellen; een vergoeding van de eventuele daaruit voortvloeiende kosten kan de leverancier worden aangerekend.
 10. Fakturen worden enkel betaald indien zij aan de aankoopvoorwaarden voldoen en indien zij de referentie van onze bestelbon bevatten. Wij behouden ons het recht om fakturen terug te sturen die hier niet aan voldoen. De betalingstermijn zal pas ingaan van het moment dat de correcte faktuur ontvangen is ongeacht de oorspronkelijke datum van de faktuur.
 11. Fakturen worden betaald op 60 dagen na de ontvangst van de faktuur, behoudens anders vermeld op de bestelbon of in de leveringsovereenkomst.
 12. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.
 13. In geval van betwistingen, zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt bevoegd.